Всички стоки предлагани от Alleop.BG са нови, от официални вносители и дистрибутори. Всеки продукт предлаган от Alleop.BG е с изрично указан гаранционен срок. За повечето електрически уреди той е 2 години.  За гаранционно обслужване клиентът може да се обърне към съответния  сервиз, отбелязан на гаранционната карта. 

Alleop.BG гарантира, че към момента на  изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба. Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат недостатъци. В случай на отчетени

недостатъци при получаване настоката, клиентът следва да уведоми продавача Alleop.BG незабавно за вида и количеството им. Гаранционният срок започва да тече от момента на получаване на пратката. Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в

разрез с предписанията в инструкциите за употреба, гаранцията и техническите характеристики на стоката. За да можете да заявите претенция за предоставяне на търговска гаранция трябва да приложите касовата бележа за закупения продукт както и гаранционната карта предоставени Ви от продавача. Можете да се обърнете към най-близкия сервиз посочен на гърба на гаранционната карта. В случай, че няма удобен сервиз можете да изпратите дефектния продукт до централния сервиз в СОФИЯ. Транспортните разходи по въщането на отремонтиран продукт се поемат от сервиза. 


Условия за гаранция на Категория Дронове

Всички Дронове се изпращат предварително прегледани за дефекти и тествани. Сапир България ООД не носи отговорност за повреди причинени от неправилно ползване на Дрона или неправилно сглобяване. В случай, в който клиента счупи Дрона при неправилно ползване, то той сам поема разходите за ремонт.
Сапир България ООД не дава стандартна гаранция за повреди причинени от потребителя. Когато клиента е начинаещ е възможно от невнимание да пусне Дрона от високо и да го счупи. Така практически няма как да се определи дали неизправността е възникнала по време на ползване или е в следствие на производствен дефект или резултат от неправилното използване на продукта.
Ако се установи, че дефекта е производствен, то ние ще ви го сменим с нов или поправим.
Гаранцията не покрива консумативи на Дрона като перки, дистанционно, протектори, мотори, батерии или зарядни устройства.

Вашата гаранция ще отпадне при:

• Използвате Дрона неправилно.
• Заливане с течности.
• Опити за поправка.
• Зареждане с други зарядни освен с оригиналното.
• Свързване с други устройства освен телефон, таблет, компютър и др. мобилно устройства.
• Прегряване на Дрона – Не пренатоварвайте Дрона, те нямат индикатор за прегряване на моторите. Трябва да слушате как работят. 


Търговска гаранция и Законова гаранция, и права на потребителите според ЗЗП:

Търговската гаранция предоставяна от  Alleop.BG за всички стоки и услуги не отменя и противоречи със Законовата гаранция на потребителите и техните права според ЗЗП. 

Извадка от ЗЗП по чл. 112 до чл. 115 свързана с правата на потребителите:

Чл. 112.  При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;

възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

намаляване на цената.

Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.